หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DSGT”) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (“DSGIL”) ในสัดส่วนร้อยละ 66.54 ในปัจจุบัน DSGT มีการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยมีโครงสร้างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

group structure
DSG International (Thailand) Public Company Limited