คุณแอมโบร์ส ชาน ร่วมงานกับบมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ต่อมาได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ทั่วทวีปเอเชียตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ DSGT DSGMSB DSGML DSGS PTDSG และ DMS

คุณแอมโบร์สเริ่มอาชีพในฐานะผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2541 โดยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและเป็นสมาชิกของ the Global Executive Board of Novartis Consumer Health S.A. ในช่วงปี 2541-2545 ต่อมาในปี 2546-2547 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน Associated British Foods & Beverage (ABF PLC.) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร์ และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท Vitasoy International Holding Ltd. ในประเทศฮ่องกง ช่วงเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Vasen Strategies Ltd. ในช่วงเดือนสิงหาคม 2550

ก่อนหน้านั้น คุณแอมโบร์สได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปด้านโครงการพิเศษและผู้อำนวยการวางแผนกลยุทธ์และการลงทุนกับ the Henderson Group ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจค้าปลีกในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณแอมโบร์สได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปกับ Nestle China Ltd. (ฮ่องกงและมาเก๊า) ในปี 2533 ภายหลังกลับมาจากสหราชอาณาจักรอังกฤษในฐานะผู้อำนวยการด้านการตลาดและธุรกิจกับ DSG (UK) Limited ก่อนหน้านี้ คุณแอมโบร์สได้รับประสบการณ์ทางด้านการตลาดระหว่างประเทศกับ Procter & Gamble AG ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในส่วนตะวันออกไกลและตะวันออกกลาง

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 คุณแอมโบร์สได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสาขาการบริหารจัดการที่ Chinese University of Hong Kong คุณแอมโบร์สจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (General Management & Marketing) จาก Ivey Business School ประเทศแคนาดาในปี 2525 และปริญญาตรีสาขาบัญชีจาก Chinese University of Hong Kong ในปี 2521 คุณแอมโบร์สเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2557