คุณจัสติน เริ่มปฏิบัติงานในกลุ่มดีเอสจีตั้งแต่ปี 2547 โดยเริ่มจากการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์กับบริษัท ดีเอสจี ประเทศมาเลเซีย ต่อมาในปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจดูแลทวีปเอเชีย เมื่อเดือนเมษายน 2557 คุณจัสตินได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ DSGT DSGMSB DSGML PTDSG และ DMS

คุณจัสติน จบการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คุณจัสตินจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการเมืองระหว่างประเทศ จาก School of Oriental and Africa ในเครือของ University of London ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะ (เอกภูมิศาสตร์) จาก Sussex University ประเทศอังกฤษ ในปี 2557 คุณจัสตินผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 196/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)