คุณสุขพรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2547 ต่อมาในปี 2552 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หลังจากเดือนเมษายน 2557 คุณสุขพรดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี 2547 คุณสุขพรผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 30/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณสุขพรเริ่มทำงานกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกต่างประเทศเมื่อปี 2522 ต่อมาในปี 2533 ได้ทำงานกับ CP Intertrade Co., Ltd. โดยรับผิดชอบด้านการจัดการความเสี่ยงของบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ในปี 2535 ทำงานร่วมกับ Inchcape Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd. ในตำแหน่งผู้จัดการโบรกเกอร์ นอกจากนี้ในปี 2541ได้ทำงานร่วมกับ Royal and Sun Alliance Insurance (Thailand) Co., Ltd. ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปด้านพาณิชย์กรรม ต่อมาเมื่อปี 2545 ได้ร่วมงานกับ BT Insurance Co., Ltd. (หนึ่งในบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยธนาคาร) ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในเดือนมกราคม 2550 คุณสุขพรออกจาก BT Insurance Co., Ltd.ในเดือนสิงหาคม 2551 ปัจจุบันคุณสุขพรดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายประกันภัย

คุณสุขพรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์