คุณเอ๊ก ชอง ร่วมทำงานกับบริษัท ดีเอสจี ประเทศมาเลเซีย ในเดือนเมษายน 2553 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประจำประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ DSGT DSGMSB DSGML DSGS PTDSG และ DMS

ก่อนที่มาร่วมงานกับดีเอสจี คุณเอ๊ก ชอง ทำงานกับ Bausch & Lomb ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย ในช่วงเดือนเมษายน 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 และได้ทำงานกับ Stryker Corporation ตำแหน่งผู้ควบคุมการเงินประจำเอเชียใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550

คุณเอ๊ก ชอง เริ่มอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีกับ BDO Binder นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คุณ เอ๊ก ชอง จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีด้วยเกียรตินิยมจาก University of Malaya ในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2558 คุณเอ๊ก ชองผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 207/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)