คุณชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ได้ร่วมงานกับบมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านคอมเมอร์เชียล ประจำประเทศไทย ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 คุณชัชณีได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ DMS ในเดือนกันยายนและ DSGT ในเดือนธันวาคม 2556

ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับดีเอสจี คุณชัชณี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านคอมเมอร์เชียล และกฎหมายใน Bausch & Lomb ประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบตลาดในประเทศไทย พม่า เขมร และลาว คุณชัชณีมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาดและการขายจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชั้นนำต่างๆ (เช่น Colgate Palmolive, SC Johnson และ Reckitt Benckiser)

คุณชัชณี จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) และระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการโฆษณาจาก University of California Los Angeles ในปี 2558 คุณชัชณีผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 200/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)