บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (มาเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี (“DSGML”)

DSGML จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิต แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิต และมีทุนชำระแล้ว 3 ริงกิต ต่อมาเมี่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านริงกิต แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิต และมีทุนชำระแล้ว 3,000,003 ริงกิต DSGML ประกอบกิจการจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศมาเลเซีย