บริษัท ดีเอสจี (มาเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี ("DSGMSB")

DSGMSB จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านริงกิต แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 ริงกิต และมีทุนชำระแล้ว 2 ริงกิต ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2542 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 3,400,002 ริงกิต และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านริงกิต และมีทุนชำระแล้ว 3,400,002 ริงกิต DSGMSB ประกอบกิจการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศมาเลเซีย