บริษัท พีที ดีเอสจี เซอยา มาส อินโดนีเซีย ("PTDSG")

PTDSG จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 ด้วยการร่วมทุนระหว่าง DSGIL ถือหุ้นร้อยละ 60 กับนายโซลิสติโอ อับดุล อเล็ก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 40 โดยมีทุนจดทะเบียน 28,824 ล้านรูเปีย แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,402,000 รูเปีย และมีทุนชำระแล้ว 7,200 หุ้น รวมมูลค่า 17,294.40 ล้านรูเปีย เพื่อประกอบกิจการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านบริษัท พีทีแพนค่า เทเลนต้า มาส ซึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (พีทีแพนค่า เทเลนต้า มาส ถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียข้างต้นร้อยละ 95)

ในเดือนธันวาคม 2550 PTDSG ได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 3,800 หุ้นโดย DSGT ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 2,280 หุ้นและนายโซลิสติโอ อับดุล อเล็ก ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,520 หุ้น และชำระค่าหุ้นเสร็จสิ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทำให้มีทุนชำระแล้วคิดเป็น 11,000 หุ้น โดย DSGT ถือหุ้นประมาณร้อยละ 60 หรือเท่ากับ 6,599 หุ้น ขณะที่ผู้ถือหุ้นท้องถิ่นถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 หรือเท่ากับ 4,400 หุ้น

เมื่อเดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น PTDSG ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 จากนายโซลิสติโอ อับดุล อเล็ก ทำให้ PTDSG กลายเป็นบริษัทย่อยของ DSGT ในสัดส่วนร้อยละ 100