บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (เอส)พีทีอี ลิมิเต็ด ("DSGS")

DSGS จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ และมีทุนชำระแล้ว 1.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 DSGS ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย โดยได้แต่งตั้งบริษัทผู้แทนเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัท