บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ("DMS")

DMS จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ให้บริการสนับสนุนด้านการจัดการแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งตั้งอยู่ภายในและภายนอกประเทศไทย