หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 • • นำเสนอวาระแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล และการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • • นำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบผ่านหลายช่องทาง เช่น ระหว่างการประชุม การส่งข่าวสารผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.dsgap.com
 • • ไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมกะทันหันในที่ประชุม ไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายสำหรับการลงคะแนนวาระที่ยังเหลืออยู่ในการประชุม
 • • ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อสนับสนุนกระบวนการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อประโยชน์เกิดต่อผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
 • • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ
 • • บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้เผยแพร่ภายใน 14 วันหลังจบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • • จัดให้มีการแปลภาษา ในกรณีที่ผู้ดำเนินการประชุมเป็นชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในสาระของการประชุม และสามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้
 • • จัดหาอากรแสตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมกรณีได้รับมอบฉันทะ
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 • • จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน โดยบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารแก่     ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
 • • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งแบบมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายสุขพร ชัชวาลาพงษ์เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 • • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านช่องทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารจากบริษัทในหลายช่องทาง โดยในปี 2558 บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558
 • • กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ที่เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้อย่างสะดวก โดยในปี 2558บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค สถานที่จัดงานตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งสามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS และ MRT เป็นต้น
 • • แจ้งมติที่ประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม และนำส่งรายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยในปี 2558 บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2558 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
 • • บันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
 • • กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง บริษัทฯมีนโยบายการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารและพนักงานทุกท่านในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และได้ประกาศการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน รายละเอียดอยู่ในส่วนการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

 • พนักงาน
  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีประกันสุขภาพกลุ่ม การกำหนดนโยบายความปลอดภัย และกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์รวมทั้งสโมสรพนักงาน เป็นต้น โดยอิงตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถ
 • ลูกค้าและผู้บริโภค
  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความ พึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้ติดต่อหรือขอคำแนะนำในหลายช่องทาง นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้พนักงานพึงรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • คู่แข่ง
  บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตไม่เหมาะสม
 • คู่ค้า
  บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการคัดเลือกภายใต้กรอบการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะดำเนินการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
 • เจ้าหนี้
  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบต่อพันธะทางการเงินและเงื่อนไขคํ้าประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดของสัญญาตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
 • หน่วยงานรัฐฯและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลและปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงมาตรฐานสากล ตลอดจนการปฏิบัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างกิจการให้มีความยั่งยืน
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกข่าวสารที่ประกาศอย่างเป็นทางการจะนำเสนอทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 • • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน
 • • เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
 • • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน ชื่อสกุลและความสัมพันธ์ มูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
 • • ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข
 • • บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลไปยัง ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลข    02-651-8061 ต่อ 111 หรือ ir@dsgap.com
 • • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายช่องทาง เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ การพบปะกับนักวิเคราะห์ การเดินสายเพื่อพบนักลงทุน ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านการติดต่อผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ การเข้าพบผู้บริหารของบริษัท (Company Visits) การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference calls) การเข้าร่วมในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน)
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
 • • คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย
  • • กรรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน
  • • กรรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
 • • กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
 • • บริษัทฯได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็น 2 ตำแหน่ง และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบาย และการกำกับดูแลกิจการจากการบริหารงานประจำ โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
 • • บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท ว่าให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กล่าวคือ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
5.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

 • • คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
 • • บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14 /2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
 • • บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • • คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • • บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการระบบการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ
 • • คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนด และแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน 
 • • คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์เป็นเลขานุการบริษัท โดยทำหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนของเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 • • บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
 • • บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
 • • ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจำนวน  1 ครั้งโดยมีเลขานุการบริษัทจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
 • • บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการบริหารและผู้บริหารเข้าประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเพิ่มความโปร่งใสของ     งบการเงินให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมทุกครั้งก่อนพิจารณาอนุมัติงบการเงินแต่ละไตรมาสของบริษัท
 • • ในปี 2558 กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมดังนี้
  จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง / ทั้งหมด)
รายชื่อ ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
1. นายแบรนดอน ชุย หลิง หวาง ประธานกรรมการ 0/5 - 0/1
2. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ชาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5/5 - 1/1
3. นายโหยว เอ๊ก ชอง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 5/5 - 1/1
4. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 5/5 - 0/1
5. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 5/5 - 1/1
6. นายดิ๊กกี้ ปีเตอร์ ยิบ* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 1/1
7. นายสุขพร ชัชวาลาพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 1/1
8. นายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 1/1